Regulamin portalu https://prohypnoinstitute.com/

 

SPIS TREŚCI:

 

Art. 1 Przepisy ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1.1. najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego prohypnoinstitute.com;

1.1.2. reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;

1.1.3. działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych;

1.1.4. procedurę składania zamówienia oraz zakupu kursów;

1.1.5. procedurę zgłaszania problemów.

 

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:

1.2.1. Portal lub strona internetowa – prohypnoinstitute.com;

1.2.2. Administrator oraz Sprzedający– podmiot kierujący działaniem Portalu, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. PHTI SP. Z O.O., ul. Hoża 41/22, 00-681 Warszawa, KRS: 0000776107, NIP: 6751698205, REGON: 382783865.

1.2.3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;

1.2.5. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna.

1.2.6. Oferta – zbiór informacji na temat kursów zawierający w szczególności: opis zawartości, cenę brutto oraz inne elementy charakteryzujące kursy.

1.2.7. Partner – podmiot współpracujący z Portalem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);

1.2.8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.9. Zamówienie – zamówienie Warsztatu złożone przez Kupującego za pośrednictwem Strony internetowej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące moment zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

1.2.10. Operator Płatności – TPay.

1.2.11. Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w PLN, umieszczona obok informacji o kursie.

1.2.12. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej w szczególności procesu autoryzacji.

 

Art. 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. W ramach portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy oraz Newsletter.

2.2. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem. 

2.3. W ramach usługi Newslettera, Użytkownik może wyrazić zgodę, na cykliczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacje o aktualnościach.

 

Art. 3. Zasady korzystania z portalu

3.1. Za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedający prowadzi sprzedaż kursów.

3.1.1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 

3.1.2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

3.1.3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści na adres mailowy podany w treści.

3.2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:

3.2.1. połączenie z siecią Internet,

3.2.2. przeglądarka internetowa:

3.2.2.1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,

3.2.2.2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,

3.2.2.3. Opera w wersji 51 lub wyższej,

3.2.2.4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,

3.2.2.5. Safari w wersji 11 lub wyższej,

3.3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

3.4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

3.5. włączona obsługa JavaScript,

3.6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

 

Art. 4 Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

4.1. Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

4.1.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

4.1.2. ustawie o własności przemysłowej;

4.1.3. ustawie o ochronie baz danych;

4.1.4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4.2. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Partnerom.

4.3. Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 

Art. 5. Składanie Zamówienia

5.1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

5.2. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.

5.3. Zamówienia może dokonać Użytkownik, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia oraz dokonał płatności za wybrany kurs.

5.4. Cena Warsztatu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest wiążąca. Cena jest Ceną brutto.

5.5. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technologicznych i prac serwisowych.

5.7. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego kursu.

 

Art. 6. Zakup Kursu

6.1 W celu zakupu Warsztatu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

6.2 Zakup kursu Maksym komars method:

6.3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo potwierdzenie płatności.

 

Art. 7. Płatności

7.1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay (która ma możliwość płatności za pomocą karty płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Blik, Przelew natychmiastowy i Przelew tradycyjny). 

7.1.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

7.1.2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

7.1.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

7.1.4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

Art 8. Odstąpienie od umowy

8.1. Kupujący, zawarłszy umowę na odległość ze Sprzedającym w ciągu 7 dni od zawarcia umowy ma prawo odstąpienia od niej, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że kurs się nie rozpoczął.

8.2. W celu odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o decyzji odstąpienia od umowy w formie oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą elektroniczną. Informację dotyczącą odstąpienia od umowy należy złożyć przed upływem terminu 7 dni. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu otrzymane od niego płatności w terminie natychmiastowym, nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

Art 9. Procedura reklamacji

9.1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z 14-dniowej gwarancji zadowolenia. 

9.1.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@prohypnoinstitute.com w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

9.1.3. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres poczty elektronicznej, potwierdzenie wpłaty oraz datę dokonania płatności.

9.1.4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9.1.5. W przypadku, w którym Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie podanym wyżej, uważa się ją za uznaną.

 

Art. 10 Postanowienia końcowe 

O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronie Regulaminu Portalu.

Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy kierować na adres e-mail: info@prohypnoinstitute.com. Regulamin obowiązuje od dnia: 27.08.2022 r.